Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget kalk er der i vandet fra mit lokale vandværk?

Du kan finde oplysningerne på vandværkets hjemmeside. Her kan du også se den generelle sammensætning af vandet – for eksempel indhold af mineraler med videre. Hvis du er i tvivl om, hvilket vandværk, du får leveret vand fra, kan det ses på dine opkrævninger.

Hvor meget bloksalt bruger et Minimax blødgøringsanlæg årligt?

Mængden af bloksalt, som Minimax bruger, afhænger af: Vandets hårdhed, anlæggets indstillinger og husstandens samlede vandforbrug. Husstandens vandforbrug afhænger af flere faktorer, herunder hvor mange mennesker der er i hjemmet, typen af brusere og hvor lang tid der tilbringes i brusebadet.

Derudover har ældre apparater også en tendens til at bruge mere vand. Jo hårdere vandet er, desto oftere vil dit blødgøringsanlæg regenerere. Jo oftere blødgøringsanlægget regenererer desto mere salt og vand bruger det.

Eksempel på årligt forbrug af salt:

Forbruget af salt afhænger af, hvor meget blødgjort vand, der bruges i boligen. Nedenstående eksempler er baseret på en gennemsnitlig husstand med 3 personer med et dagligt forbrug af vand på 107 liter pr. person – i alt 321 liter:

 • Det gennemsnitlige forbrug af bloksalt er 58,5 kg, hvis man afkalker med 14 hårdhedsgrader (°dH) – for eksempel fra 20 til 6 °dH. Det svarer til et forbrug af bloksalt på cirka 7 – 8 poser om året.
 • Hvis man afkalker med 20 hårdhedsgrader fra 20 til 0 °dH, bruger man 80 kg bloksaltsalt om året. Det svarer til et forbrug af bloksalt på cirka 10 poser om året.

Forbruget af bloksalt kan dog kun udregnes nøjagtigt, hvis man kender det konkrete vandforbrug og vandets hårdhed.

Hvordan monterer man Minimax blødgøringsanlæg?

Minimax blødgøringsanlæg skal monteres af en autoriseret VVS-installatør. Der følger altid en montageanvisning med anlægget: Guide til installation og tekniske data.

Hvad skal jeg være opmærksom på før montering af et Minimax blødgøringsanlæg?

Der skal være et gulvafløb i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal monteres. Rørføringen til blødgøringsanlægget skal laves af en autoriseret VVS-installatør.

Hvilke fordele er der ved blødgjort vand?

Forskellige undersøgelser har påvist at:

 • blødgjort vand bidrager til, at maskiner, vandhaner med videre, holder længere, og at du kan spare penge til reparationer eller til køb af nyt
 • blødgjort vand fjerner eksisterende kalk i rør og apparater, og mindsker derved energiforbruget
 • blødgøringsanlæg reducerer energiforbruget i boligen og begrænser derfor kulstofemissioner
 • blødgjort vand hjælper med at reducere mængden af sæbe, shampoo, vaske- og rengøringsmidler
 • blødgjort vand er bedre til at fjerne pletter på tøjet
 • tøj holder længere, når det vaskes i blødgjort vand
 • blødgjort vand gør rengøring lettere, da der ikke opstår kalkaflejringer
 • blødt vand udtørrer mindre og opleves mere behageligt for hud og hår
 • blødt vand begrænser udtørring af huden og kan være med til at begrænse udvikling af børneeksem.
Hvad er °dH (deutsche Härte)?

En tysk hårdhedsgrad °dH defineres som 10 mg calciumoxid pr. liter vand. Det svarer til 17,8 mg calciumcarbonat pr. liter vand eller 17,8 ppm. Vandets hårdhed opdeles i niveauer:

 • Meget blødt: < 4 °dH
 • Blødt: 4 – 8 °dH
 • Middelhårdt: 8 – 12 °dH
 • Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
 • Hårdt: 18 – 24 °dH
 • Meget hårdt: 24 – 30 °dH
 • Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er på dit vandværks hjemmeside. Hvis du er i tvivl om hvilket vandværk, du får leveret vand fra, kan dette ses på dine opkrævninger.

Kan hårdt vand være skadeligt?

Hårdt vand påvirker varmesystemer, sanitet og husholdningsapparater. I områder med hårdt vand opbygges der kalkaflejringer med en hastighed på cirka 1 mm om året.Over en 5-årig periode, bliver der opbygget cirka 5 mm kalk i vandrør, varmtvandsbeholdere og varmevekslere. Det påvirker både holdbarheden af apparater og udnyttelsen af energien negativt. Derudover bruger man mere tid og flere rengøringsmidler til rengøring.

Hvad er kalk?

Kalkholdigt vand eller hårdt vand har en høj koncentration af calciumcarbonat og i mindre grad magnesiumcarbonat. Hårdt vand er ikke sundhedsskadeligt, men det forårsager kalk.

Når vi opvarmer vand, bliver kalkpartiklerne mindre opløselige, og de udfældes som kalk. Det resulterer blandt andet i, at der kommer kalkaflejringer på varmelegemer i vaskemaskiner, opvaskemaskiner, varmtvandsbeholdere med videre. Kalkaflejringerne medfører blandt andet, at dine husholdningsapparater bruger mere energi end nødvendigt til at opvarme vand. Den kemiske formel for kalk er CaCO3.

Hvor meget kan vandet afkalkes?

Vandet kan fint afkalkes helt – det vil sige til en hårdhed på 0 (odH). Når det sker, får man den fulde effekt af sit afkalkningsanlæg. Man skal dog være opmærksom på, at indholdet af Natrium i drikkevand ikke må overskride 175 mg/liter i Danmark. De nøjagtige tal for vandets hårdhed og natriumindhold, ses på de lokale vandværkers hjemmesider. Med udgangspunkt i disse værdier, kommer man frem til den maksimale blødgøring, der kan ske af det aktuelle drikkevand.

Eksempel:

Vandet fra et vandværk i Aarhusområdet er 18 odH (Øverst i kategorien: Temmelig hårdt) og natriumindholdet er 23 mg/l.Hver gang man sænker hårdhedsgraden med 1 øges indholdet af natrium med 8,2 mg/l. Ved at reducere hårdheden fra 18 til 0 odH, øges natriumindholdet med 8,2 x 18 = 147,6 mg/l. Hertil skal lægges de 23 mg, der naturligt er i vandet. Derved bliver det samlede natriumindhold 170,6 mg/l, hvilket ligger under den anbefalede grænseværdi.

Hvis man ønsker det optimale resultat ved at afkalke til nul, kan det være en løsning, at montere en separat hane, hvorfra der kan tappes hårdt vand. Derved kan det øvrige vand afkalkes til 0. Med Minimax følger en Bypass med blandeventil i montagesættet. Dette giver mulighed for at blande det blødgjorte vand med uafkalket/hårdt vand og på den måde opnå et lavere indhold af natrium, hvis man bor i et område, hvor der skulle være behov for det.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man drikker 1-1,5 l vand om dagen, svarende til 1-1,5 kg. Det anbefales, at man mindst indtager lidt under 1 gram (1.000 mg) natrium om dagen via kosten (herunder drikkevarer).

Vand fra danske vandværker er opgjort til at have et gennemsnitligt indhold af natrium på 32 mg/L – og indholdet varierer mellem 9 og 136 mg/L.

Til sammenligning varierer natriumkoncentrationen i Europæisk flaskevand (mineralvand) mellem 0 til 1.200 mg/L (Kilde: Danmarks Tekniske Universitet, november 2015: Blødgøring, natrium og sundhedseffekter)

Hvordan beregnes natrium i drikkevand?

Vandet i Danmark er forskelligt – både hvad angår hårdhed og indhold af natrium. De nøjagtige tal for vandets hårdhed og indhold af natrium, ses på de lokale vandværkers hjemmesider.

Eksempel:
Vandet fra et vandværk i Aarhusområdet er 18 odH (Øverst i kategorien: Temmelig hårdt) og natriumindholdet er 23 mg/l.
Hver gang man sænker hårdhedsgraden med 1 øges indholdet af natrium med 8,2 mg/l. Ved at reducere hårdheden fra 18 til 0 odH, øges natriumindholdet med 8,2 x 18 = 147,6 mg/l. Hertil skal lægges de 23 mg, der naturligt er i vandet. Derved bliver det samlede natriumindhold 170,6 mg/l, hvilket ligger under den anbefalede grænseværdi.

Vær opmærksom i nogle områder
Drikkevandet i Danmark har varieret indhold af natrium alt efter geografisk område. I nogle områder findes et naturligt højt indhold af natrium. Derfor er det ikke altid muligt at holde sig inden for grænseværdien, hvis man blødgør vandet til 0 odH. Her må man derfor acceptere, at vandet ikke kan afkalkes længere ned end til for eksempel 4 odH. Det drejer fx om områder i Dragør.
Du kan finde natriumindholdet på dit lokale vandværks hjemmeside.

Hvis man ønsker det optimale resultat ved at afkalke til nul, kan det være en løsning, at montere en separat hane, hvorfra der kan tappes hårdt vand. Derved kan det øvrige vand afkalkes til 0.Med Minimax følger en Bypass med blandeventil i montagesættet. Dette giver mulighed for at blande det blødgjorte vand med uafkalket/hårdt vand og på den måde opnå et lavere indhold af natrium, hvis man bor i et område, hvor der skulle være behov for det.

Hvor ofte skal der påfyldes saltblokke?

Saltblokkene skal jævnligt påfyldes. Hvor tit afhænger af dit forbrug af blødgjort vand.

Det er helt normalt, at saltblokkene bruges ujævnt og ikke altid skal påfyldes samtidig.
Til at holde dit blødgøringsanlæg kørende uden problemer, skal der jævnligt påfyldes bloksalt. Tjek saltkammeret – man kan tydeligt se en rød linje gennem det klare låg til saltkammeret, når det er tid til at sætte en ny saltblok i.
A-kvalitets bloksalt leveres direkte til din adresse, og kan bestilles fra denne online shop.

Skal man også blødgøre koldt vand?

Ja. Selvom koldt vand er mindre tilbøjeligt til at forårsage kalk end varmt vand, anbefales det også, at men afkalker det kolde vand.

Mange husholdningsapparater tager koldt vand ind, som derefter opvarmes i maskinen. Et eksempel er opvaskemaskiner, som jævnligt skal påfyldes blødgørende salt.

Også der, hvor man kun bruger koldt vand er det bedre at bruge afkalket vand, fordi der også her kan afsætte sig kalk. Det gælder for eksempel toiletter. Derfor installerer man typisk Minimax blødgøringsanlægget umiddelbart efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i boligen. Det sikrer, at anlægget udnyttes bedst, og at du får mest ud af din investering.

Hvad er en ionbytter?

En ionbytter fjerner partikler (ioner) fra væsker (vand).

Når det kalkholdige vand løber igennem filtrene i Minimax blødgøringsanlægget bytter kalk- og magnesium ionerne i vandet plads med natrium-ionerne i filtrene. Det sker, fordi de harpikskugler, som sidder i filtrene, er negativt ladede og tiltrækker kalk og magnesium, som er positivt ladede. Derved binder kalk og magnesium sig til harpiksen. Her sidder det fast, indtil anlægget regenerer automatisk (skyller filtrene med bordsalt – CaCl). Det sker, når alle natrium-ionerne er brugt op. Derefter starter processen igen.

Kvaliteten af filtrene er afgørende

Kvaliteten af harpiksen i et blødgøringsanlæg gør en stor forskel. Harpiksen i Minimax har en meget høj kvalitet, fordi kuglerne er særligt små, hvilket giver en kort afstand mellem dem. Det medfører:

 • at filtrene og dermed Minimax-anlægget fylder mindre
 • et lavere forbrug af salt, fordi ionbytningen, der fjerner kalken, er mere effektiv
 • en højere ydeevne (gennemstrømning af vand), fordi ionbytningen er mere effektiv – anlægget kan nå at blødgøre meget vand på kort tid.

Det er altså ikke mængden eller vægten af harpiks, der alene har betydning for kvaliteten, men i højere grad hvor små og effektive harpikskuglerne er. Harpiksen i Minimax er nanoharpiks på 350 – 400 mikron.

Hvordan virker Minimax?

Dit Minimax blødgøringsanlæg monteres direkte på vandforsyningen til din bolig.

Minimax fjerner kalk og magnesium fra vandet, når det løber gennem anlæggets to tanke med harpiksfiltre. Her bliver disse mineraler fjernet fra vandet, så det bliver til ”Blødt vand”.

I praksis sker det ved, at kalk- og magnesium-ionerne i vandet bytter plads med natrium-ionerne i filtrene. Natriummet kommer fra saltblokkene, som løbende skal fyldes på anlægget.

Hvor lang tid går der før forandringerne ses?

Du vil med det samme opleve fordelene ved at have fået dit Minimax-anlæg.

Håndklæderne bliver blødere, sæbe og shampoo skummer mere, og sæbe, shampoo, vaskemidler med videre rækker længere – så husk at sætte forbruget ned.

Der er ikke længere er behov for at afkalke kaffemaskiner, kogekander med videre.

Eksisterende kalkaflejringer i varmtvandsbeholder og gennemstrømningsanlæg reduceres også over tid. Det samme gælder for energiforbruget, fordi energien udnyttes bedre, når rør og maskiner er fri for kalk.

Hvad betyder det at Minimax er KIWA godkendt?

For at et blødgøringsanlæg kan markedsføres i Danmark skal det være godkendt til drikkevand og certificeret af enten danske GDV, hollandske KIWA, tyske DVGW eller svenske RISE.

Alle MINIMAX anlæg er KIWA certificerede i 2022 og lever dermed op til de skrappe krav i både Danmark og Europa.

Hvad er målene på et Minimax blødgøringsanlæg?

Anlægget måler 48,4 x 21,7 x 4,1 cm (højde x bredde x dybde).

Selv om Minimax kun fylder lidt er det et overlegent, effektfuldt blødgøringsanlæg. Det tilpasser sig forbruget i både single-husstanden og den helt store familie med 2-3 badeværelser.

Da anlægget er meget kompakt, er det nemt at placere både i et underskab og i teknikrummet.

Hvor meget yder et Minimax blødgøringsanlæg?

Et Minimax anlæg har en vandgennemstrømning på 51 liter/min.
Det måler helt nøjagtigt, hvor meget vand der løber igennem anlægget, og  tilpasser sig forbruget i både single-husstanden og den helt store familie – og passer derfor lige godt til boliger med 1, 2 eller 3 badeværelser.

Støjer et Minimax blødgøringsanlæg?

Lydniveauet ligger på 41 dB, når det regenererer (det tager cirka 11 minutter).Til sammenligning ligger lydniveauet på et køleskab på cirka 40 dB.

Hvor stort er forbruget af skyllevand?

Minimax tilpasser sig husstandens vandforbrug. Blødgøringsanlægget er volumenstyret og filtrene i tankene skylles kun, når det er nødvendigt.

Vandmåleren i Minimax er ekstremt præcis og måler bogstaveligt talt hver eneste dråbe vand, der passerer gennem anlægget. Forbruget af vand til at regenerere afhænger af vandets hårdhed.

Eksempler på årligt forbrug af vand til regenerering

Eksemplerne her er baseret på en gennemsnitlig husstand med 3 personer, med et dagligt forbrug af vand på 107 liter pr. person – i alt 321 liter:

 • Hvis vandet har en hårdhed på 16-20 odH, bruger du 10,9 l vand pr. dag til at regenerere
 • Hvis vandet har en hårdhed på 20-24 odH, bruger du 12,6 l vand pr. dag til at regenerere
 • Hvis vandet har en hårdhed på 24-30 odH, bruger du 16,5 l vand pr. dag til at regenerere

Til sammenligning bruger et moderne toilet cirka 6 liter vand pr. skyl.

Hvor lang tid tager det for Minimax at regenerere?

Ved et normalt vandtryk varer en regenerering cirka 11 minutter.

Hvad er filtrenes levetid i et Minimax blødgøringsanlæg?

Filtrene i et Minimax blødgøringsanlæg holder under normale omstændigheder i 15 år eller længere.

Hvad bruges bloksaltet til?

Minimax er ikke elektrisk, hvilket gør det meget nemt at bruge og vedligeholde.

Bloksaltet er dog meget vigtigt. Uden det kan anlægget ikke blødgøre vandet. Minimax bruger saltet til at regenerere – rense filtrene i de to tanke – og til at sørge for, at der er natrium i filtrene, som kan fjerne kalk og magnesium fra vandet.

Til at holde dit blødgøringsanlæg kørende uden problemer, skal der jævnligt påfyldes bloksalt.

Tjek saltkammeret jævnligt. Her ses det nemt, om der skal påfyldes salt.

A-kvalitets bloksalt leveres direkte til din adresse, og kan bestilles fra denne online shop.

Hvordan kommer jeg bloksalt i blødgøringsanlægget?

Man kan tydeligt se en rød linje gennem det klare låg til saltkammeret, når det er tid til at sætte en ny saltblok i.

Pak saltblokkene ud og sæt dem ned i saltkammeret. Fordybningen i saltblokken skal vende ud mod dig.

Sæt låget til saltkammeret på – og Minimax er igen klar til at blødgøre vandet. Så nemt er det!

Til at holde dit blødgøringsanlæg kørende uden problemer, skal der jævnligt påfyldes bloksalt – så husk at tjekke saltkammeret. Det er normalt, at saltblokkene bruges uens.

A-kvalitets bloksalt leveres direkte til din adresse, og kan bestilles fra denne online shop.

Hvad gør jeg, hvis saltblokkene ikke opløses?

Hvis saltblokkene ikke opløses, kan de være krystalliserede. Det kan ske, når vandet udefra kommer ind i et varmere miljø.

Det kan få saltopløsningen i bunden af anlægget til at fordampe og være årsag til, at saltblokkene krystalliserer og ikke længere fungerer.

Problemet løses nemt ved at hælde lidt afkølet, kogt vand rundt om hver saltblok. Det løsner krystalliseringen. Skrab blot det krystalliserede salt, som herefter er tilbage, ud i bunden af anlægget, hvor det bliver opløst.

Til at holde dit blødgøringsanlæg kørende uden problemer, skal der jævnligt påfyldes bloksalt. Tjek saltkammeret. Det er almindeligt, at de to saltblokke forbruges uens.

A-kvalitets bloksalt leveres direkte til din adresse, og kan bestilles fra denne online shop.

Er regenereringssalt skadeligt for miljøet?

Nej. Minimax bruger saltet til at regenerere – rense filtrene i de to tanke – og til at sørge for, at der er natrium i filtrene, som kan fjerne kalk og magnesium fra vandet.

Salt eller natriumchlorid er et naturligt produkt, som udvindes fra jorden.

Minimax bruger kun bloksalt af højeste kvalitet til regenerering, og som lever op til den højeste kvalitetsnorm EN 973 Type A. Saltblokkene består af helt rent salt uden tilsætningsstoffer. De indeholder hverken anti-klumpningsmiddel eller mineraler, der kan skade anlægget eller miljøet.

Skal jeg lukke for blødgøringsanlægget, når jeg tager på ferie?

Nej. Man behøver ikke at lukke for blødgøringsanlægget i perioder, hvor man er væk fra boligen.

Hvis der ikke bliver brugt vand, mens du er væk, vil blødgøringsanlægget alligevel stoppe med at køre.

Hvis man ikke har brugt vand i boligen i mere end 96 timer, anbefaler vi at lade vandet løbe i cirka fem minutter for at rense systemet igennem.

Hvordan slås anlægget til og fra?

Du kan let slå anlægget til og fra ved at dreje indløbs- og udløbsventilerne på rørene en kvart omgang og derefter åbne eller lukke bypass-ventilen.

Hvis Minimax er installeret med den bypassventil, som er udleveret i montagesættet til Minimax, slår man anlægget til eller fra ved lukke begge haner.

Det er VVS-installatørerne, der har vurderet, hvilken type Bypass-ventil, der er brugt hos dig.

Se endvidere illustrationerne i Forbrugerguiden som er leveret i samme kasse som Minimax-anlægget.

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en utæthed?

Opdager du mod forventning, at blødgøringsanlægget er utæt, anbefaler vi, at du afbryder det, og kontakter vores kundeservice.

Hvorfor mere fritid og mindre rengøring?

Du får mere tid til andre ting end rengøring, når der ikke skal fjernes kalkaflejringer overalt i huset, hvor der bruges vand.

Vaskemaskiner og andre husholdningsapparater kan holde længere, når de ikke kalker til.Tilkalkede apparater kan også have et højere elforbrug.

Med blødt vand, kan du begrænse mængden af vaske- og skyllemiddel – og stadig opnå det samme resultat.

Dosering af et vaskemiddel varierer fra 45 ml for blødt vand (under 8 odH) til 75 ml for hårdt vand (over 15 odH).

Brugen af rengøringsmidler kan også begrænses, og midler til at fjerne kalk kan undværes.

Hvad sker der med forbruget af opvaskemiddel, sæbe, hårshampoo i køkken og bad?

Typisk kan forbruget af opvaskemiddel, sæbe og hårshampoo nedsættes med cirka 1/3 – og med samme effekt.

I opvaskemaskinen er der ikke længere behov for salt, og mængden af afspændingsmiddel og sæbe kan nedsættes.

Tjek eventuelt manualen til din opvaskemaskine for at se indstillingerne i forhold til at bruge blødt vand.

Blødt vand kan være bedre for hår og hud. Det kan både opleves mere behageligt og være med til at begrænse udtørring og udvikling af børneeksem.

Ændres vandets pH-værdi med et blødgøringsanlæg?

Nej. Vandets pH-værdi (surhedsgrad) ændres ikke, ved at man installerer et blødgøringsanlæg, der som Minimax virker ved ion-bytning.

Vandets pH-værdi ændres udelukkende, hvis man demineraliserer vandet ved omvendt osmose.

Er der salt i blødt vand?

Nej. Blødgjort vand smager ikke salt (bordsalt: Natriumchlorid NaCl), for der kommer ikke salt i vandet, når det blødgøres.

Det salt (NaCl), der skal fyldes på et blødgøringsanlæg, bruges kun til at rense filtrene, hvorefter det ledes med skyllevandet ud i afløbet sammen med kalk (Calciumkarbonat CaCo3) og magnesium.

I blødgjort vand er det kun indholdet af Natrium, der øges. For hver hårdhedsgrad (odH), som fjernes fra vandet, tilføjes der ca. 8,2 mg natrium pr. liter, når det blødgøres).

Den danske Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg tillader op til 175 mg natrium pr. liter, da natrium kan smages i vandet ved denne koncentration. WHO anbefaler maksimalt 200 mg natrium pr. liter af æstetiske grunde (smag) (WHO 1996; NHMRC 2011).

Smager blødt vand anderledes?

Ja. Blødt vand kan smage anderledes end hårdt vand, fordi kalk og magnesium er fjernet. Smagen minder om vand på flaske, der typisk er forholdsvist blødt.

Naturligt varierer indholdet af kalk (Calciumkarbonat) og magnesium, men også natrium, samt en lang række andre mineraler i vores drikkevand alt efter, hvor man bor i Danmark.

Den danske Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg tillader op til 175 mg natrium pr. liter, da natrium kan smages i vandet ved denne koncentration. WHO anbefaler maksimalt 200 mg natrium pr. liter – også på grund af smagen (WHO 1996; NHMRC 2011).Mange oplever, at man bruger en mindre mængde te og kaffe, når man laver den med blødt vand.

Minimax er godkendt til drikkevand i Danmark.

Kræver blødt vand, at man tager kalktilskud?

Nej. Når man blødgør vandet, nedsætter man mængden af kalk (calcium) og magnesium.

Det betyder ikke, at man skal tage kosttilskud af den grund.Generelt er det gennemsnitlige indtag af kalk (Calcium) nemlig højt. Det anbefales, at voksne spiser og drikker i alt 800 mg calcium pr. dag. I Danmark indtager vi i gennemsnit mere end 1.000 mg. pr dag.

Mejeriprodukter regnes for den absolut mest betydelige kilde til kalk i kosten. Også brød (især det grove), havregryn, grøntsager og nødder, bidrager i varierende grad til kalk i kosten. Magnesium findes også mange steder. De primære kilder er kornprodukter, mælk og grøntsager. Især er de grønne bladgrøntsager, bælgfrugter, mørk chokolade, nødder og fuldkornsprodukter rige på magnesium.

Det er dog meget forskelligt, hvad vi spiser og drikker og i hvilke mængder. Derfor kan der være mennesker, som har svært ved at få dækket deres behov for både energi og næringsstoffer, og som derfor skal holde øje med, hvad de spiser og drikker.

Naturligt indeholder drikkevand i Danmark både kalk og magnesium. Det er forskelligt, hvor meget. Således er det gennemsnitlige indhold af kalk i vandet 12 mg pr. 100 ml. I mælk er der 121-124 mg kalk i 100 ml. Kilder: Fødevarestyrelsen og netdoktor.dk

Hvis uheldet er ude – hvor skal jeg reklamere?

Som hovedregel skal du ALTID henvende dig, hvor du har købt produktet.

Kan jeg vande min have og planter med blødt vand?

Nogle planter fortrækker at blive vandet med hårdt vand. Vanding af haven med kalkfrit vand medfører et højere forbrug af regenereringssalt.

For at spare salt kan man nemt lukke bypass-ventilen, når man vander have eller lade anlægget køre uden om kredsløbet med blødgjort vand, når det installeres.

Glem ikke at åbne bypassventilen igen efter vanding.

Kan mine kæledyr tåle blødt vand?

Nogle akvariefisk kræver særlige forhold. Spørg din forhandler af akvarier og fisk, om det er en god ide at bruge blødt vand hertil.

Det er også sikkert for dyr at drikke blødt vand.

Kan vores opvaskemaskine håndtere blødt vand?

Ja. Det er dog en god ide at indstille opvaskemaskinen hertil i overensstemmelse med den tilhørende manual. Derudover behøver du ikke længere at komme salt i opvaskemaskinen.

På mange enheder tændes indikatoren for salt dog stadig. Du kan ignorere dette.

På grund af det bløde vand kan du bruge mindre opvaskemiddel. Brug eventuelt opvaskepulver i stedet for tabletter, da det er nemmere at dosere.

Armatur til kogende vand

Et armatur med kogende vand vil drage fordel af, at der installeres et Minimax blødgøringsanlæg, fordi kalken i deres beholdere før eller senere vil give problemer, hvis de kalker til.

Hvordan fungerer et Minimax blødgøringsanlæg sammen med en varmvandsbeholder?

En varmtvandsbeholder kan grundlæggende være lavet af to materialer: rustfrit stål uden glasemalje eller almindeligt stål med glasemalje. I Danmark er glasemalje udbredt, da beholdere i rustfrit stål er væsentligt dyrere at producere.

Udfordringen med glasemalje er, at der stadig ikke findes nogen metode til at lave emaljen 100 % tæt: Derfor er der mikroskopiske huller i emaljen, som ilten i vanden potentielt kan trænge ind i. Når det først sker, oxiderer ilten stålet, og der vil opstå rust og tæring med tiden, så vandet trænger ud af beholderen. Derfor er der i beholderen placeret en såkaldt anode, som består af en tynd stålstang med magnesium udenpå. Anoden reagerer med ilten i vandet og sikrer dermed, at den ikke går i forbindelse med beholderens stål. Uden anoden vil der kun gå få måneder, før der vil opstå huller i stålet, og vandet vil pible ud af beholderen. Med tiden vil magnesiummet i anoden dog blive opbrugt. Derfor vigtigt at få tjekket anoden regelmæssigt – i følge forskrifterne – da ilten ellers vil have frit spil til at angribe stålet.

Har du sat et blødgøringsanlæg op, kan det med tiden fjerne kalken i varmtvandsbeholderen – og dermed også den kalk, som sætter sig i hullerne i emaljen og bidrage til, at ilten ikke kan trænge igennem og oxidere stålet. Dette kan dog kun ske, hvis anoden ikke er skiftet efter forskrifterne.

Risikerer jeg at skade mine vandrør med et blødgøringsanlæg??

Nej. Minimax fjerner kun kalk (Calciumcarbonat CaCO3) og magnesium (Mg) fra vandet – og det sker ved ion-bytning. Dette medfører ikke risiko for, at der opstår korrosion i rørene til drikkevand​ eller til varmt brugsvand i boligen.

Et blødgøringsanlæg vil sørge for, at der ikke opbygges kalk i nye rør. Det er en fordel, da kalk, der over tid kan sætte sig i vandrørene, vil sænke vandtrykket.

Blødgøringsanlægget vil bidrage til at fjerne kalk, der allerede er opbygget i rørene. Når det blødgjorte og kalkfrie vand passerer de kalkholdige rør, vil der ske en ionbytning, og vandet vil tilføre sig selv noget af den kalk, der er opbygget i rørene.

Hvis man har gamle vandrør, der allerede har utætheder, skal man derfor være opmærksom på, at blødgøringsanlægget over tid, vil fjerne det indvendige lag af kalk i rørene, hvis man kalker ned til en hårdhedsgrad på nul. Dette kan medføre, at disse utætheder viser sig. Hvis man ikke ønsker at undersøge sine gamle vandrør for utætheder eller udskifte sine gamle vandrør, kan man alternativt sætte vandhårdheden til minimum 4 odH.

Er blødt vand skadeligt for kobberrør?

Nej, tvært i mod. Blødt vand bidrager til at holde rørene fri for kalk, som kan skade det naturlige grønne lag af kobberoxid, der beskytter kobberrørene.

Således ændrer blødgøring af vand ved ionbytning IKKE de faktorer, som har betydning for, om kobberørens kan tage skade/tære. Disse er: Vandets pH (surhedsgrad), indhold af ilt, CO2 og temperatur.